Маводҳои Дарсӣ (тоҷикӣ) DURAHSHON.RU

TOP-10

КОНСТИТУТСИЯИ (САРҚОНУНИ) ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

Табрикот «Зодрӯз муборак!»

Китоби Тоҷикон. Б.Ғафуров

ТАРҶУМАИ ХОЛ

Тавсифнома (Характеристика)

Мирзо Турсунзода

Пайдоиши пул, зарурат ва моҳияти он

Максад, вазифа  ва накши фалсафа дар чомеа

Ҷоизадорони унвони Қаҳрамони Тоҷикистон

Фалсафаи асрҳои миёнаи тоҷик ва Аврупо

Новые лекции


 • 2017-04-28Ахмедов Бахром

  Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон (22 майи соли 2016)

  МО, ХАЛҚИ ТОҶИКИСТОН, қисми ҷудонашавандаи ҷомеаи ҷаҳон буда, худро дар назди наслҳои гузашта, ҳозира ва оянда масъул ва вазифадор дониста, таъмини соҳибихтиёрии давлати худ ва рушду камоли онро дарк намуда, озодӣ ва ҳуқуқи шахсро муқаддас шумурда, баробарҳуқуқӣ ва дӯстии тамоми миллату халқиятҳоро эътироф карда, бунёди ҷомеаи адолатпарварро вазифаи худ қарор дода, ҲАМИН КОНСТИТУТСИЯРО ҚАБУЛ ВА ЭЪЛОН МЕНАМОЕМ. Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон (22 майи соли 2016)

 • 2017-04-21Ахмедов Бахром

  Шакл ва намудҳои қарз

  Муносибатҳои қарзи аз шакли милии он оғоз ёфтаанд. Қарзи молӣ дар давраи ҷамъияти ибтидоӣ паӣдо шуда, сараввал дар доираи як авлод ё қабила истифода шудааст. Муносибатҳои қарзи аз шакли милии он оғоз ёфтаанд. Қарзи молӣ дар давраи ҷамъияти ибтидоӣ паӣдо шуда, сараввал дар доираи як авлод ё қабила истифода шудааст. Дар баробари рушд ёфтани ин шакли қарздиҳӣ қисме аз ҳукуматҳо ҷаҳд кардаанд, онро ба тартиб дароранд.

 • 2017-04-21Ахмедов Бахром

  Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шароити иқтисоди бозоргонӣ

  Дар асоси Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи фаъолияти бонкӣ», «Дар бораи Бонки милли Тоҷикистон», «Дар бораи танзими асъорӣ ва назорати асъорӣ» дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчунин бонки марказӣ – бонки эмиссионӣ Бонки милли Тоҷикистон баромад мекунад. Раиси Бонки милли ва муовинони онро Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон бо фармони худ ва розигии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон вазифадор мекунад ва ё озод мекунад.

 • 2017-04-21Ахмедов Бахром

  Моҳият ва вазифаҳои молия дар шароити иқтисодиёти бозоргонӣ

  Пайдоиш ва амал намудани молия ба таври объективӣ бо қонунҳои инкишофи ҷамъиятӣ муайян карда мешавад, ки ба он дар зиннаи муайяни мавҷудият соҳаи махсуси муносибатҳои тақсимотӣ зарур шуд, ки қонеъгардонии болосохти сиёсиро ба воситаҳои пулӣ таъмин намояд.

 • 2017-04-11Ахмедов Бахром

  МОҲИЯТ ВА ШАКЛҲОИ СОҲИБКОРӢ

  Соҳибкорӣ бо худ як намуди кӯшишро оид ба ташкил ва идоракунӣ бо мақсади ноилгардӣ ба натиҷаҳои беҳтаринро аз тарафи фирма ифода мекунад. Соҳибкорӣ қисми ҷудонашавандаи хоҷагии бозорӣ буда, хусусияти асосии фарқкунандаи он рақобати озод мебошад.

 • 2017-04-11Ахмедов Бахром

  Сарчашмаҳои назариявии омори байналхалқӣ

  Илми омор бо худ маҷмўи фанҳои бо якдигар алоқамандро таш кил медиҳад, ки онҳо тарафҳои миқдории равандҳо ва ҳодисаҳои иҷтимоӣ – иқтисодиро меомўзанд. Ин асосан дар хоҷагии халқии давлатҳои гуногун рўй медиҳад.

 • 2017-03-17Ахмедов Бахром

  Сиёсати давлати Тоҷикистон оиди дин

  Солҳои 1917-1992 Тоҷикистон чун давлат ба ҳайъати Иттиҳоди Шўравӣ дохил мешуд. Идеологияи давлати Шўравӣ атеистӣ - зиддидинӣ буд, ки аз он аввалин декретҳои (қонунҳои) қабулкардаи ин давлат шаҳодат медиҳад. Ҳукумати Шўравӣ декретҳои оиди «аз давлат ҷудо будани дин ва аз дин ҷудо будани мактаб» ва «Оиди бекор карда шудани никоҳи динӣ», «оиди мусодира намудани моликияти калисо барои ёрӣ ба гуруснагон» - ро баровард, на танҳо молу мулки калисои насронӣ инчунин заминҳои вақфи масҷиду мадрасаҳо ва молу мулки онҳоро мусодира намуд.

 • 2017-03-17Ахмедов Бахром

  Озодандешӣ ва моҳияти он. Озодандешӣ таърихи пайдоиш ва эволютсияи он

  Масъалаи озодӣ ва масъулият умдатарин масъалаҳои фалсафӣ мебошанд, ки диққати файласуфонро аз замонҳои қадимтарин ба худ ҷалб кардаанд. Мазмуни истилоҳи озодфикрӣ ба ҳар як шахс бе таърифу тавзеҳ ҳам бояд равшан бошад, зеро ин мафҳум ҳама вақт ба як маъно, яъне доштани андешаи аз ҳар гуна қайду банди динию мазҳабӣ, сиёсию миллӣ, синфю табақавӣ озод, истифода бурда мешуд.

 • 2017-03-17Ахмедов Бахром

  Ҳаракатҳои оммавии динӣ – сиёсӣ дар Шарқи мусулмонӣ дар асрҳои XVII-XXI

  Аз асри XVI - XVII сар карда, суръати тараққиёти мамлакатҳои Шарқ хусусан кишварҳои мусулмонӣ хеле суст шуд. Дар илм (хусусан дар илмҳои дақиқ, табиатшиносӣ, фалсафа ва ғайра) ва техникаю технология мамлактҳои Шарқ аз Аврупои Ғарбӣ босуръат қафомониро сар карданд. Сабаби асосии ин зўроварии дин нисбат ба илм буда, илмҳои ғайридиннӣ аз мадрасаҳо пеш карда шуданд ва илм мўъҷиби таъқиби ҳам дин ва ҳам давлатҳои феодалӣ гашт

 • 2017-03-17Ахмедов Бахром

  Назарияи давлат ва ҳокимият дар ислом

  Идеали исломии идораи давлату ҷамъият, дар назарияҳои теократӣ ифодаи худро ёфтаанд. Фақеҳон ва дигар олимони ислом дар бораи зарурати дар дасти як шахс ҷамъ овардани ҳокимиятҳоӣ динӣ ва дунявӣ, ба ҳам пайвастани дину давлат, ки он бояд тамоми олами исломро дар бар гирад, ақида баён кардаанд. Дар ҳақиқат бошад, таърих нишон медиҳад, ки ин ҳолат танҳо дар замони хилофати Уммавиён ҷой доштаасту халос.

 • 2017-03-17Ахмедов Бахром

  Тасаввуф ва дини ислом. Тасаввуфи Ҷалолиддини Румӣ

  Ҷалолиддини Румӣ баъзан ўро Балхӣ гўянд (1207, Балх – 1273, Кунияи Рум, ҳоло Туркия), шоир ва мутафаккири бузурги форсу тоҷик. Номаш Муҳаммад, лақабаш Ҷалолуддин нисбаташ Румӣ ё Балхист. Падараш Баҳоуддини Валад аз фақеҳони машҳури Балх буд. Ў дар арафаи ҳуҷуми Чингизиён аз Балх ба Нишопур фирор кард

 • 2017-03-17Ахмедов Бахром

  Сунниён

  Суниён асоси уммаи ҷамоаи исломии ҷаҳонро ташкил медиҳанд, ҳоло зиёда аз 90% тамоми мусулмонони ҷаҳон аз аҳли сунна мебошанд. Ҳамаи он чие, ки мо дар бобҳои гузашта оиди ислом, Қуръон, Сунна ва дигар догмаҳои асосии ислом гуфтем асоси эътиқоди сунниёнро ташкил медиҳад.

 • 2017-03-17Ахмедов Бахром

  Шиъа ва фирқаҳои он

  Пас аз вафоти пайғамбари ислом чанде нагузашта, ҳатто ҳанўз ўро дафн накарда, ихтилоф дар масъалаи интихоби халифа, - ҷонишин ва идомадиҳандаи кори паёмбар, пешвою роҳбари сиёсӣ – мазҳабии мусулмонон ба вуҷуд омад. Зиддият байни чанд гурўҳ буд: дар мадди аввалан муҳоҷирон, саҳобагони Муҳаммад, онҳое, ки аз Макка ба Мадина ҳиҷрат карда буданд, меистоданд сониян ансорҳо, онҳое, ки Муҳаммадро ба Мадина даъват карданд

 • 2017-03-17Ахмедов Бахром

  Ҳавориҷиён. (Хориҷиён)

  Агарчанде мегўянд, ки аввалин ҷудошудагон дар масъалаи сиёсӣ, - дар масъалаи хилофат шииён буданд, вале ба ҳар ҳол, ҷудошудагони аввалин ҳанўз дар давраи хилофати Али ибни Абўтолиб падйдо шуданд ва расман зуд шакл ёфта, бар зидди дигар мусулмонон ҷангиданд, Хориҷиён (ҳавориҷиён) буданд.

 • 2017-03-17Ахмедов Бахром

  Пайдоиши ихтилоф дар дини ислом. Ҳавориҷиён (хориҷиён)

  Ҳамоно, баъд аз вафоти пайғамбари ислом – Муҳаммад, дар натиҷаи ихтилофҳо ва зиддиятҳои сиёсӣ, ба бинои ягонаи исломи даврони ў рахнаву парокандагӣ ворид шуд ва дар натиҷа мусулмонон ба ҳизбҳо ва гурўҳҳо тақсим шуданд, ки алайҳи он пайғамбари ислом дар даврони ҳаёташ ҷиддан мубориза мебурд.

 • 2017-03-14Ахмедов Бахром

  Шариати исломӣ

  Шариат (аз забони арабӣ – роҳи рост; қонуну қоида ва расму оини ҳатмӣ), маҷмўи муқаррароту муносибатҳои байни одамон, қоидаю қонуни иҷрои маросимҳои мазҳабӣ, ҳуқуқи шаҳрвандӣ, ҷиноӣ ва иҷтимоию сиёсии мусулмонон мебошад, ки дар заминаи Қуръон ва суннат муайян карда шудааст.

Реклама