Маводҳои Дарсӣ (тоҷикӣ) DURAHSHON.RU

TOP-10

КОНСТИТУТСИЯИ (САРҚОНУНИ) ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

Табрикот «Зодрӯз муборак!»

Китоби Тоҷикон. Б.Ғафуров

Тавсифнома (Характеристика)

ТАРҶУМАИ ХОЛ

Пайдоиши пул, зарурат ва моҳияти он

Мирзо Турсунзода

Максад, вазифа  ва накши фалсафа дар чомеа

Ҷоизадорони унвони Қаҳрамони Тоҷикистон

Табрикот ба дӯст «Зодрӯз муборак!»

Новые лекции


 • 2017-05-12Ахмедов Бахром

  МУНДАРИҶАИ ФАННИ ТЕХНОЛОГИЯИ КОМПУТЕРӢ

  Дар солҳои охир суръати бадаст овардани навигариҳо ва информатсия дар ҳамаи соҳаҳои иқтисодию иҷтимоии ҳаёти ҷамъияти мо хеле баланд шуда истодааст. Барои ба даст овардани натиҷаҳои баланд дар иқтисодиёт ва дар системаи иқтисодии байналхалқи ҷои худро ишғол кардан аз истифода бурдани технологияи информатсии дар ҳама соҳаҳои фаъолияти инсон вобастагии калон дорад.

 • 2017-05-10Алишер Фозилов

  Шакли идоракунии маънавӣ

  Дар шароити иқтисоди бозорӣ баланд бардоштани фаъолнокии ҳар як коргар бо роҳи гузаштан ба идоракунии манфиати ба назардошти манфиати шахси дигар ба демократизатсиякунонии идоракунӣ ва ҳаматарафаи истифода бурдани омилҳои инсонӣ зарур аст.

 • 2017-05-10Алишер Фозилов

  Шакли идоракунии ахлоқӣ-интизомӣ

  Риоя намудани талаботҳои интизоми меҳнат ҳис намудани ҷавобгарӣ, аз тарафи кормандони алоҳида ва умуман гурӯҳи меҳнатиро нигоҳ доштани мувозинатнокии фаъолияти корхонаро талаб менамоянд.
  Ҷавобгарӣ – унсури зарурии интизоми меҳнатӣ шахсӣ, гурӯҳӣ, мианънавӣ, моддӣ ва хизматӣ мебошад. Шарти асосии усулҳои ташкили идоракунӣ аз истифодаи ҳама намуди ҷавобгариҳо иборат аст.

 • 2017-05-10Алишер Фозилов

  Шакли идоракунии ташкилӣ

  Батартибдарории фаъолияти хоҷагидорӣ яке аз усулҳои таъсиррасонии ташкилӣ ба шумор меравад, ки вай барои дар байни субъектҳо идоракунанда ва объектҳои идорашаванда барои гузоштани таносуби оқилона таъсир мерасонад. Коркард ва ба ҳаракат даровардани ҳуҷҷатҳо – низомномаҳо оид ба системаҳои хоҷагидорӣ корхонаҳо ва узвҳои идоракунии онҳо, дастурҳои вазифагӣ ва ғайраҳоро таъмин менамояд. Ба ҷумлаи ингуна ҳуҷҷатҳо: Қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба корхонаҳои давлатӣ (иттиҳодияҳо). Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба кооператсияи матлубот ва дигар санадҳо ва ҳуҷҷатҳои қонунгузорӣ доир ба батанзимдаровардани фаъолияти хоҷагидорӣ дохил мешаванд.

 • 2017-05-10Алишер Фозилов

  Шакли маъмурии идоракунӣ

  Усулҳои маъмурии идоракунӣ – таъсиррасонии ташкилии роҳбарон бо роҳи танзим намудани муносибат ва ҳаракатҳои тобеон дар ҷараёни фаъолияти ташкилот.

 • 2017-05-10Алишер Фозилов

  Таълимоҳои муосири менеҷмент

  Ба ҷумлаи таълимоти замонавии синтетикии идоракунӣ назарияҳои ҳолатҳо (ситуатсионӣ), системавӣ, Z”, “Х” ва назарияи “У”-ро дохил кардан мумкин аст.

 • 2017-05-10Алишер Фозилов

  Мактабҳои идоракунӣ ва таълимотҳои онҳо

  Таълимоти идоракунии илмӣ дар асоси ақидаҳои намояндагони мактабҳои классикӣ оиди идоракунӣ ташаккул ёфтааст.
  Мактаби классикии идоракунӣ - асосгузори ин мактаб Фредерик Уинслоу Тейлор (солҳои 1856-1915) мебошад. Тейлор дар назди худ ҳалли вазифаи афзункунии хосилнокии меҳнатро гузошта буд. Таълимоти ў аз омўхтани механикунонии ҷараёни истеҳсолот, ташкили илмии фаъолияти меҳнатии худ ва коргарони дигар иборат буданд. Дар ибтидо барои Тейлор омўхтани вазифаҳои самаранокии меҳнат, ки барои ташаккули раванди кор нигаронида шудааст, муҳим буд. Ниҳоят, ў ба хулоса омад, ки ба воситаи усули кўҳнашудаи ташкили меҳнат баланд бардоштани некўаҳволии соҳибкорон ғайри имкон аст, чунки бисёрии онҳо табиатан ба кор кардан шуғл надоштанд. Ин сабаби асосии паст будани дараҷаи ҳосилнокии меҳнат буд. Барои ислоҳ намудани ин ҳолат Тейлор ақидаҳои зеринро эҷод намудааст:

 • 2017-05-10Алишер Фозилов

  Ташкили идоракунии давлати Сомониён

  Ташкили идоракунии дастгоҳи давлати Сомониён ба фаъолияти вазирҳои бозаковати Насри II Сомонӣ, Абўабдуллоҳ Муҳаммади Вайҳонӣ (с. 914-918) ва Абулфазл Мухаммад Ибни Убайдуллоҳи Балъамӣ (с.918-938) тааллуқ дорад. Сарвари давлати Сомониён Амир буд. Дастгоҳи марказии давлатӣ аз даргоҳҳо (департаменти подшоҳӣ) ва девонҳо (раёсати низоми-шаҳрвандӣ) иборат буд. Сарварии сиёсиро дар дарбор соҳибони (амирони) ваколатдори подшоҳ, ки фармонҳои эшонро иҷро мекарданд, баҷо меоварданд. Дар итоати соҳибон теъдоди зиёди иҷрокунандагон (чўбдорон) мавҷуд буданд. Дар дарбор инчунин ҳайати коркунони хизматрасон (маъмурҳо, дастурхончиҳо, аспбонҳо ва дигар хизматгорон) мавҷуд буданд.

 • 2017-05-10Алишер Фозилов

  Ташаккул ва рушди назарияи идоракунӣ

  Идоракунӣ бо баробари ба вуҷуд омадани ҷомеа пайдо шудааст ва унсурҳои он дар тўли таърихи ҳазорсолаҳои тамаддун ба миён омадаанд.
  Инкишофи назария ва амалияи идоракунӣ панҷ давраро дар бар мегирад:
  Давраи якум - тавлиди идоракунӣ ба (5000 сол пеш аз мелод рост меояд), бо пайдоиши алифбои Шумери бостонӣ ва пайдоиши табақаи “Фидоиёни тоҷир” алоқамандӣ дорад. Дар ин давра дину оин ва фаъолияти тиҷоратӣ ба миён омадааст, тасаввурот дар бораи мақом ва мавқеи идоракунии ташкилот, мазмуни фаъолияти идоракунӣ ва усулҳои татбиқи он борҳо таѓиротҳои ҷиддиро аз сар гузаронидааст.

 • 2017-05-10Алишер Фозилов

  Кўҳҳои Фон

  Мавсими алоҳидаи кўҳсор буда, байни қаторкўҳҳои Ҳисору Зарафшон ва Помиру Олой ҷойгиранд. Дар ин қаторкўҳ диққати асосиро кўлҳои зебо ва ғайриоддӣ ба худ ҷалб мекунанд.Дар ин ҷо кўли пурасрор ва афсонавии Искандаркўл мавҷуд аст,ки ба шарофати Искандари Мақдунӣ ба ин кўл номи Искандаркўлро гузоштанд. Инчунин дар ин мавзеъ кўлҳои шафофу гуногунранги ба монанди Алоуддин ва Кўликалон, дар дарраи душворгузари Зиндон бошад, кўли Аллои бузург,Ҳафткўл дар дарраи зебоманзари Шинг мавҷуданд.

 • 2017-05-10Алишер Фозилов

  Лавозимот Ва Таҷхизотҳои Муҳим Барои Туризми Кўҳсор

  Шароит ва хусусияти сайёҳати туристӣ ба лавозимоту талабот эҳтиёҷи калон дорад. Лавозимот бояд сабук, боқувват, боваринок ва барои истифода бурдан дар шароити сард на он қадар калон бошад. Ба гармӣ ва намнокии зиёд мувофиқ биёяд. Аз рўи қоида бояд либоси зимистонаи турист гарм бошад, аз шамол муҳофизат карда тавонад ва ба ҳаракат кардан халал нарасонад. Дар ҳолати намнокӣ дар дохилаш гармиро нигоҳ дошта тавонад. Хаймаи туристӣ бояд намнокиро ба худ накашад, ба зудӣ мондан ва ғундоштанаш осон бошад, аз хомўшакҳо ва дигар ҳашарот муҳофизат карда тавонад. Шароити мусоидро барои ғунҷоиши сайёҳон дошта бошад.

 • 2017-05-10Алишер Фозилов

  Таснифоти Туризми Кўҳсор

  Таснифот дар соҳаи туризм, чун дар дигар соҳаҳо талаботи ягонаи аломатҳоро дар як меъёри муқаррар нигоҳ медорад. Мақсади таснифоти туризми замонавӣ ин омўзиши аломатҳои асосии таснифотии он мебошад.
  Аломатҳои таснифот дар туризм инҳо ба ҳисоб мераванд: аломатхои географӣ, роҳхати гуруҳи туристон, мақсад, маблағгузорӣ, нақлиёт, ҷойгиркунонӣ, шумораи иштирокчиён ва шакли ташкилкунӣ. Стандарти ягонаи таснифоти туризм дар адабиётҳои илмӣ вуҷуд надорад, лекин тафриқаи (диференция) фаъолиятҳои туристиро дар нақшаҳои алоҳида дидан мумкин аст.

 • 2017-05-10Алишер Фозилов

  Захираҳои Рекреатсионии Туризми Кўҳсор

  Туризми кўҳсор бо паҳншавии географии системаҳои кўҳӣ алоқаманд аст. Кўҳҳо шароити мусоидро барои ба вуҷуд овардан ва тараққӣ додани туризми кўҳсор фароҳам месозанд. Хусусияти онҳо аз он иборат аст, ки сайёҳат ба кўҳоро дар шароити баландкўҳҳо ташкил намоянд.
  Минтақаҳои асосии кўҳӣ дар курраи замин чун рахҳои чиндор ҷойгиранд. Ин минтақаҳои чиндор миқёси глобалӣ доранд. Дар Америка инҳо – Анду Корлдилеранд, дар Евроосиё – Алп, Пиреней, Кавказ, Помир, Тиёншон, Ҳимолой ва ғайра, дар Африка минтақаҳои кўҳӣ дар шимолу ҷануб – кўҳҳои Атлас ва Карск, дар маркази материк вулкани кўҳӣ ва нуқтаи баландтарини Калиманжаро мебошанд.

 • 2017-05-10Алишер Фозилов

  Заминаҳои Таърихии Истифодабарии Минтақаҳои Кўҳӣ

  Мардум аз замонҳои қадим дар кўҳсор маскан гирифтаанд. Тақрибан, 3 млн. сол қабл аҷдодони мо на он қадар дур аз кўҳҳои Килиманҷар дар ноҳияи Афара дар шимолу шарқии доманакўҳҳои Эфиопия зиндагӣ мекарданд. Ҳамаи бозёфтҳои аҷдодони одам дар зери боқимондаҳои хокистари оташфишониҳои вулканӣ ёфт шудаанд. Онҳо дар наздикии тарқишҳои тектоникии фаъол ҷойгир шудаанд. Аз сенздаҳ бозёфтҳои архантропикии асосии ҷаҳонӣ, даҳтояш ба кўҳсор ва ҳудудҳои наздикўҳӣ дахолат мекунанд. Ба онҳо қариб тамоми бозёфтҳои тараққиёфтаи аҷдодони одам ҷалб карда мешуданд.

 • 2017-05-10Алишер Фозилов

  Вазъи туризми кӯҳсор

  Туризм яке аз соҳаи муҳим ва тараққиёфтаи хоҷагии ҷаҳонӣ буда, он дар афзоиши ҳаҷми даромаднокӣ саҳми бузург дорад. Ҳоло ба ҳиссаи он қариб 7% сармоягузориҳои ҷаҳонӣ рост омада, дар навбати худ барои бештар ташкил намудани ҷойи кор шароит фароҳам меоварад. Туризм сектори асосии инкишофи иқтисодиёти давлатҳои ҷаҳон ба шумор рафта, тамоми паҳлўҳои ҳаёти фарҳангиро ривоҷу равнақ медиҳад. Туризм аз тарафи дигар функсияи хело зиёди иқтисодиро ба ўҳда дошта, дар баробари тараққиёти худаш боз имконияти ҳали чандин масъалаҳои гуногуни иқтисодиро низ дорад.
  Ҳамаи намудҳои туризм аҳамияти калон дошта, ҳар кадоме дорои хусусиятҳои фоидаовари худ мебошанд,вале дар байни онҳо туризми кўҳсор мавқеи хос дорад.

 • 2017-05-04Ахмедов Бахром

  Аудити ташкили баҳисобгирии бухгалтерӣ ва сиёсати баҳисобгирӣ

  Барои тафтиш чунин манбаъаҳо истифода бурда мешаванд: низомнома оиди сиёсати баҳисобгирӣ, низомнома оиди муҳосибот, дастуруламали касбии коркунони муҳосибот, ҷадвали гардиши ҳуҷҷатҳо, нақшаи кори ҳисобҳо, низомнома оиди барўйхатгирии молу маводҳо, ҷараёни коркарди ҳуҷҷатҳо (дастӣ бо воситаи компутер), натиҷаҳои пурсиши тестӣ ва ғайра.

 • 2017-05-04Ахмедов Бахром

  Аудити хислатҳои амалиётии ташкилот

  Дар вақти аудит мувофиқии ҳуҷҷатҳои таъсисӣ ва фаъолияти ташкилот ба қонунҳои амалкунанда тафтиш карда мешавад. Мақсади тафтиш, ташаккули фикру мулоҳиза оиди дурустии (саҳеҳии) нишондодҳои ҳисоботи молиявӣ ва баҳисобгирии муҳосибӣ мувофиқи меъёрҳои амалкунанда мебошад.

 • 2017-05-04Ахмедов Бахром

  Тарзи тартибдеҳӣ ва пешниҳоди хулосаҳои аудиторӣ

  Баъди санаи имзои хулосаҳои аудиторӣ ба он ягон хел маълумотҳои бо субъекти иқтисодӣ маслиҳат карда нашуда дохил карда намешавад. То санаи имзо бояд ҳамаи таҳқиқ ва таҳлилҳо, ғункунии маводҳо, исботҳои то санаи имзои хулосаҳои аудиторӣ ба итмом расонида шавад.

 • 2017-05-04Ахмедов Бахром

  Хулосаҳои аудиторӣ

  Дар таҳти мазмуни саҳеҳӣ аз ҳама нуқтаи назар - дараҷаи аниқии маълумотҳои ҳисоботи молиявӣ, ки ба истифодабарандагон дар асосӣ ин маълумотҳо ҳулосаҳои дуруст бароварда, имконияти қабули қарорҳои асоснок ва муҳимро медиҳад, фаҳмида мешавад.

 • 2017-05-04Ахмедов Бахром

  Ҳуҷҷатикунонии аудит ва натиҷаҳои тафтишоти аудиторӣ

  Дар рафти тафтиш аудитор барои объективона баҳо додан ба маълумотҳои ҳисоботи молиявӣ, мебоист далелҳои мукаммал барои тартибдеҳии ҳулосаҳои аудиторӣ ба даст орад. Исботҳои хушсифати зарури бояд ҳуҷҷатӣ кунонида шаванд.

Реклама