TOP-10

Табрикот ба дӯст «Зодрӯз муборак!»

Табрикот «Зодрӯз муборак!»

Тавсифнома (Характеристика)

КОНСТИТУТСИЯИ (САРҚОНУНИ) ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

ТАРҶУМАИ ХОЛ

Табрикот ба падар «Зодрӯз муборак!»

Табрикнома ба 8 март

Китоби Тоҷикон. Б.Ғафуров

Максад, вазифа  ва накши фалсафа дар чомеа

Пайдоиши пул, зарурат ва моҳияти он

Новые лекции

Загрузка...

 • 2017-10-05Алишер Фозилов

  Маркетинг дар низоми бонкӣ

  Нақша:

  • Маркетинги бонкӣ – қисми таркибии маркетинги молиявӣ.
  • Нақша ва вазифаи маркетинги бонкӣ.
  • 2016-04-22Ахмедов Бахром

   Таърихи пайдоиши бонкҳо дар Тоҷикистон

   Низоми бонки дар каламрави Тоҷикистони имруза баъд аз таъсиси Чумхурии Мухтори Шуравии Сотсиалистии Тоҷикистон огоз ёфт. Нахустин муассисаи бонкии Тоҷикистон - Намояндагии Бонки давлатии Иттиҳоди Чамохири Шуравии Сотсиалисти (ИЧШС) дар шахри Душанбе мохи июни соли 1925 ташкил гардид, ки ба Идораи дар Осиёи Миёна будаи Бонки давлатии ИЧШС дар шахри Тошканд тобеъ буд.

  • 2016-04-22Ахмедов Бахром

   Низоми бонкии Ҷумхурии Тоҷикистон дар замони ҳозира

   Хар мамлакати мустакил, ки бо усулҳои иктисоди бозори амал менамояд ё ба ин бозор дохил шуда истодааст, бояд низоми инкишофёфтаи бонки дошта бошад. Зеро барои фаъолият намудан дар шароити иктисоди бозори бонкҳо накши асосиро ичро мекунанд.

  • 2016-04-22Ахмедов Бахром

   Бонки миллии Тоҷикистон ва вазифаҳои он

   Бонки миллии Тоҷикистон, бонки марказии бароришгар (эмиссиягар) ва захиравии Чумхурии Тоҷикистон буда, барои нигох доштани кобилияти харидории пули милли – сомони чораҳои зарури меандешад.

  • 2016-04-22Ахмедов Бахром

   Ташкилотҳои молиявии ғайрибонки ва вазифаи онҳо

   Ташкилотҳои молиявии ғайрибанки – шахсони хуқуқианд, аммо бонк намебошанд ва дар асоси ичозатномаи (литсензияи) Бонки милли (маркази) хуқуқ доранд баъзе амалиёти бонкиро анчом дода, ба шахсони хуқуқи ва воқеи аз чихати молияви хизмат расонанд.

  • 2016-04-22Ахмедов Бахром

   Вазифаҳои асоси ва мақсади бонки тиҷорати

   Вазифаҳое, ки бонки тиҷорати ичро менамояд, бо сатхи тараккиёти иктисодиёти мамлакат ва муносибатҳои бозори алокаманданд. Бинобар ин, вобаста ба сатхи муносибатҳои бозори, бонк метавонад дар назди худ вазифаҳои зиёдеро гузорад. Баъзе аз вазифаҳои асосии бонкро ба таври зерин шарх додан мумкин аст

  • 2016-04-22Ахмедов Бахром

   Захираҳои қарзи ва таснифи онҳо

   Сарчашмаи асосии карзи бонки пеш аз хама маблагҳои пулии худи бонк аст. Бонкҳои саҳомию тичорати бо маблагҳои сахмдорон созмон дода шуда, сармояи оинномавии бонкро ташкил медиханд ва бонк фаъолияти худро оғоз менамояд.

  • 2016-04-22Ахмедов Бахром

   Воситаҳои хусусии бонк

   Захираҳои карзии дар натичаи амалиёти пассиви ба вучудомадаи бонк, дар тарафи пассиви тавозуни (баланси) он дарч мегарданд. Захираҳои бонк аз инҳо иборатанд: воситаҳои хусусии бонк, воситаҳои карзй ва воситаҳои чалбшуда.

  • 2016-04-22Ахмедов Бахром

   Воситаҳои пулии ҷалбшаванда

   Хусусияти ҳоси муассисаи боиси он аст, ки хамчун як корҳонаи тичорати, кисми асосии захираҳои карзии вай аз хисоби маблагҳои чалбшуда ташкил мегарданд. Воситаҳои пулие, ки бонкҳо чалб менамоянд таркиби хархела доранд.

  • 2016-04-22Ахмедов Бахром

   Коидаҳои бархам додани бонк

   То бархам додани бонки саҳомию тичорати, Бонки милли (маркази) чораҳои заруриро оид ба ислох кардани фаъолияти ин бонк ё ташкилоти молиявии гайрибонки меандешад. Яке аз ин чорачуиҳо таъин намудани маъмурияти муваккатй (мудири муваккати) аст.

  • 2016-04-22Ахмедов Бахром

   ТАНЗИМИ ФАЪОЛИЯТИ БОНКҲО

   Назорати бонки дар чаҳон зиёда аз 100 сол ин чониб вучуд дорад ва пеш аз хама дар Иёлоти Муттахидаи Амрико ва Аврупо амали мегардид. Дар мамлакатҳое, ки акнун ру ба таракки оварда вориди иктисоди бозори гаштаанд ва инчунин кишварҳое, ки ба ин бозор дохил шуда истодаанд накши ин назорат дар низоми бонки ва иктисодиёт дарк гардида, рохҳои он такмил ва ин назорат пурзур карда истодаанд.

  • 2016-04-22Ахмедов Бахром

   Бонки тиҷорати ва сохтори он

   Бонк - ташкилоти карзи буда, дорои хукуки гузаронидани чунин амалиёт аст: чалб намудани амонат ва пасандозхои шахсони хукуки ва вокеи ва аз хисоби онхо аз номи худ додани карз, аз руи усулхои муздноки, мухлатноки ва баргардонидан дар вактхои муайяншуда; ифтитох ва пешбурди хисобхои шахсони хукуки ва вокеи.

  • 2016-01-30Алишер Фозилов

   Хисоботхои бухгалтерии чори

   Хисоботхои бухгалтери чори ба хисоботхоии мохона ва квартали чудо мешаванд. Тартиботи тартибдихии хисоботхоро барои банкхои тичорати Бонки Миллии Точикистон мукаррар мекунад...

  • 2016-01-30Алишер Фозилов

   Мохият ва намудхои хисоботхои бонки

   Мохияти асосии хисоботхои бонки ин сарчашмаи маълумоти дастрас, пурра ва фаври оиди фаъолияти бонки мебошад. Хисоботхои бонки бояд барои сармоягузорон ва карзгирон фахмо бошанд, бояд барои онхо маълумот оиди сумма, вакт ва хатар, ки ба даромадхои онхо вобаста аст, маълумот дар бораи сохтор ва намудхои захирахои чалбшуда, чойгиркунии онхо, захираи накди барои талафи карз ва гайра дихад...

  • 2016-01-29КУРБОНОВ СУХРОБ

   НИЗОМИ БАЙНАЛХАЛҚИИ БОНКӢ

   Қарзи байналхалкй ҷузъи муҳимтарини муносибатхои байналхалқии иқтисодй ва қувваи пешбарандаи инкишофи алоқаҳои хоҷагии ҷаҳонй ба ҳисоб меравад. Қарзи байналхалқй ин қарзест, ки онро давлат, бонкхо, дигар шахсони ҳуқуқй ва воқеъии як давлат ба бонкхо, дигар шахсони ҳуқуқи ва воқеии давлати дигар медиханд.

  • 2016-01-29КУРБОНОВ СУХРОБ

   НИЗОМИ БАЙНАЛХАЛҚИИ БОНКӢ

   Қарзи байналхалкй ҷузъи муҳимтарини муносибатхои байналхалқии иқтисодй ва қувваи пешбарандаи инкишофи алоқаҳои хоҷагии ҷаҳонй ба ҳисоб меравад. Қарзи байналхалқй ин қарзест, ки онро давлат, бонкхо, дигар шахсони ҳуқуқй ва воқеъии як давлат ба бонкхо, дигар шахсони ҳуқуқи ва воқеии давлати дигар медиханд.

  • 2016-01-29КУРБОНОВ СУХРОБ

   ХАВФИ БОНКЙ ВА ТАСНИФИ ОНҲО

   Ҳар як бонк дар ҳолатҳои гузаронидани амалиёти бонкй метавонад ба хавфе дучор шавад. Бинобарин дар давраи гузариш дар низоми бонкй ба дуруст баҳо додани хавф диқ- қати зарурй дода мешавад. Дар давраи гузариш мафҳуми «хавф» дар ҳаёти ҳар- рӯзаамон боз ҳам мустаҳкамтар ҷой мегирад.

  • 2016-01-29КУРБОНОВ СУХРОБ

   НИЗОМИ ҲИСОБУ КИТОБ ДАР БОНКҲО

   Вазифаҳои асосии ҳисоботи бонкӣ аз инҳо иборат аст: ташкили пурра ва аниқи ахборҳо оиди фаъолияти бон- кӣ ва вазъи амволии он, ки барои истифода ва таҳлили ҳисоботи бонкӣ, барои роҳбарияти бонк, саҳомон, иштирок- чиёни ташкилот, инвесторон ва кредиторон равона карда мешавад;

  • 2016-01-29КУРБОНОВ СУХРОБ

   ПАРДОХТПАЗИРИИ БОНК ВА ИДОРА КАРДАНИ АМАЛИЁТҲОИ БОНКИ

   Мафҳуми пардохтпазирии бонк Пардохтпазирии бонк - аз рӯи ӯҳцадориҳои молиявй дар ҳолатҳои зарурӣ ҷавоб додани он аст, яъне, қонеъ намудани талаботи муштариёне, ки амонат ва пасандозҳои худро талаб менамоянд ва бонк бояд дарҳол ин талаботро қонеъ карда тавонад.

Реклама

Загрузка...