TOP-10

Табрикот ба дӯст «Зодрӯз муборак!»

Табрикот «Зодрӯз муборак!»

Тавсифнома (Характеристика)

КОНСТИТУТСИЯИ (САРҚОНУНИ) ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

ТАРҶУМАИ ХОЛ

Табрикот ба падар «Зодрӯз муборак!»

Табрикнома ба 8 март

Китоби Тоҷикон. Б.Ғафуров

Максад, вазифа  ва накши фалсафа дар чомеа

Пайдоиши пул, зарурат ва моҳияти он

Новые лекции

Загрузка...

 • 2018-11-14Ахмедов Бахром

  Идоракунии молияи корхонаҳои тиҷоратӣ

  Барои пешбурди фаъолияти хоҷагидорӣ ҳар як корхонаҳои тиҷоратӣ бояд амволи зарури дошта бошанд. Ҳамаи намудҳои амволи корхонаҳои тиҷоратӣ дар маҷмуъ активҳои онро ташкил медиҳанд

 • 2018-11-14Ахмедов Бахром

  Идоракунии фоидаи корхонаи тиҷоратӣ

  Идоракунии фоидаи корхонаҳои тиҷоратӣ дар қатори масоили асосии менеҷменти тиҷорат нақши муҳим мебозад, зеро фоида манбаи асосии молиявии корхона мебошад

 • 2018-11-14Ахмедов Бахром

  Идоракунии хароҷоти муомилот

  Хароҷоти муомилот гуфта, ифодаи пулии харҷи захираҳои меҳнатӣ, моддӣ ва молиявӣ фаҳмида мешавад, ки барои амалӣ гардонидани фаъолияти корхонаҳои тиҷоратӣ зарур аст

 • 2018-11-14Ахмедов Бахром

  Идоракунии даромади умумии корхонаҳои тиҷорати

  Яке аз нишондиҳандаҳои ниҳоии натиҷаи молиявии фаъолияти хоҷагидории корхонаҳои тиҷорати андозаи даромади умуми ба ҳисоб меравад. Даромади корхонаҳои тиҷорати ҳалли вазифаҳои муҳими зеринро таъмин мекунад

 • 2018-11-14Ахмедов Бахром

  Идоракунии гардиши мол

  Фаъолияти тиҷоратӣ бо ҷараёни фурӯши мол ба аҳолӣ тавассути пул пайваст буда, дар ҳаҷм ва гардиши мол дар корхонаҳои тиҷоратӣ ифода меёбад

 • 2018-11-14Ахмедов Бахром

  Идоракунии кормандони корхонахои тиҷорати

  Идоракунии кормандоне яке аз бахшхои мухими менечменти корхонахои тичорати ба хисоб меравад. Он мачмуи усулхои бо хам алокамнди иктисоди, ташкили ва ичтимои мебошад

 • 2017-05-10Алишер Фозилов

  Шакли идоракунии маънавӣ

  Дар шароити иқтисоди бозорӣ баланд бардоштани фаъолнокии ҳар як коргар бо роҳи гузаштан ба идоракунии манфиати ба назардошти манфиати шахси дигар ба демократизатсиякунонии идоракунӣ ва ҳаматарафаи истифода бурдани омилҳои инсонӣ зарур аст.

 • 2017-05-10Алишер Фозилов

  Шакли идоракунии ахлоқӣ-интизомӣ

  Риоя намудани талаботҳои интизоми меҳнат ҳис намудани ҷавобгарӣ, аз тарафи кормандони алоҳида ва умуман гурӯҳи меҳнатиро нигоҳ доштани мувозинатнокии фаъолияти корхонаро талаб менамоянд.
  Ҷавобгарӣ – унсури зарурии интизоми меҳнатӣ шахсӣ, гурӯҳӣ, мианънавӣ, моддӣ ва хизматӣ мебошад. Шарти асосии усулҳои ташкили идоракунӣ аз истифодаи ҳама намуди ҷавобгариҳо иборат аст.

 • 2017-05-10Алишер Фозилов

  Шакли идоракунии ташкилӣ

  Батартибдарории фаъолияти хоҷагидорӣ яке аз усулҳои таъсиррасонии ташкилӣ ба шумор меравад, ки вай барои дар байни субъектҳо идоракунанда ва объектҳои идорашаванда барои гузоштани таносуби оқилона таъсир мерасонад. Коркард ва ба ҳаракат даровардани ҳуҷҷатҳо – низомномаҳо оид ба системаҳои хоҷагидорӣ корхонаҳо ва узвҳои идоракунии онҳо, дастурҳои вазифагӣ ва ғайраҳоро таъмин менамояд. Ба ҷумлаи ингуна ҳуҷҷатҳо: Қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба корхонаҳои давлатӣ (иттиҳодияҳо). Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба кооператсияи матлубот ва дигар санадҳо ва ҳуҷҷатҳои қонунгузорӣ доир ба батанзимдаровардани фаъолияти хоҷагидорӣ дохил мешаванд.

 • 2017-05-10Алишер Фозилов

  Шакли маъмурии идоракунӣ

  Усулҳои маъмурии идоракунӣ – таъсиррасонии ташкилии роҳбарон бо роҳи танзим намудани муносибат ва ҳаракатҳои тобеон дар ҷараёни фаъолияти ташкилот.

 • 2017-05-10Алишер Фозилов

  Таълимоҳои муосири менеҷмент

  Ба ҷумлаи таълимоти замонавии синтетикии идоракунӣ назарияҳои ҳолатҳо (ситуатсионӣ), системавӣ, Z”, “Х” ва назарияи “У”-ро дохил кардан мумкин аст.

 • 2017-05-10Алишер Фозилов

  Мактабҳои идоракунӣ ва таълимотҳои онҳо

  Таълимоти идоракунии илмӣ дар асоси ақидаҳои намояндагони мактабҳои классикӣ оиди идоракунӣ ташаккул ёфтааст.
  Мактаби классикии идоракунӣ - асосгузори ин мактаб Фредерик Уинслоу Тейлор (солҳои 1856-1915) мебошад. Тейлор дар назди худ ҳалли вазифаи афзункунии хосилнокии меҳнатро гузошта буд. Таълимоти ў аз омўхтани механикунонии ҷараёни истеҳсолот, ташкили илмии фаъолияти меҳнатии худ ва коргарони дигар иборат буданд. Дар ибтидо барои Тейлор омўхтани вазифаҳои самаранокии меҳнат, ки барои ташаккули раванди кор нигаронида шудааст, муҳим буд. Ниҳоят, ў ба хулоса омад, ки ба воситаи усули кўҳнашудаи ташкили меҳнат баланд бардоштани некўаҳволии соҳибкорон ғайри имкон аст, чунки бисёрии онҳо табиатан ба кор кардан шуғл надоштанд. Ин сабаби асосии паст будани дараҷаи ҳосилнокии меҳнат буд. Барои ислоҳ намудани ин ҳолат Тейлор ақидаҳои зеринро эҷод намудааст:

 • 2017-05-10Алишер Фозилов

  Ташкили идоракунии давлати Сомониён

  Ташкили идоракунии дастгоҳи давлати Сомониён ба фаъолияти вазирҳои бозаковати Насри II Сомонӣ, Абўабдуллоҳ Муҳаммади Вайҳонӣ (с. 914-918) ва Абулфазл Мухаммад Ибни Убайдуллоҳи Балъамӣ (с.918-938) тааллуқ дорад. Сарвари давлати Сомониён Амир буд. Дастгоҳи марказии давлатӣ аз даргоҳҳо (департаменти подшоҳӣ) ва девонҳо (раёсати низоми-шаҳрвандӣ) иборат буд. Сарварии сиёсиро дар дарбор соҳибони (амирони) ваколатдори подшоҳ, ки фармонҳои эшонро иҷро мекарданд, баҷо меоварданд. Дар итоати соҳибон теъдоди зиёди иҷрокунандагон (чўбдорон) мавҷуд буданд. Дар дарбор инчунин ҳайати коркунони хизматрасон (маъмурҳо, дастурхончиҳо, аспбонҳо ва дигар хизматгорон) мавҷуд буданд.

 • 2017-05-10Алишер Фозилов

  Ташаккул ва рушди назарияи идоракунӣ

  Идоракунӣ бо баробари ба вуҷуд омадани ҷомеа пайдо шудааст ва унсурҳои он дар тўли таърихи ҳазорсолаҳои тамаддун ба миён омадаанд.
  Инкишофи назария ва амалияи идоракунӣ панҷ давраро дар бар мегирад:
  Давраи якум - тавлиди идоракунӣ ба (5000 сол пеш аз мелод рост меояд), бо пайдоиши алифбои Шумери бостонӣ ва пайдоиши табақаи “Фидоиёни тоҷир” алоқамандӣ дорад. Дар ин давра дину оин ва фаъолияти тиҷоратӣ ба миён омадааст, тасаввурот дар бораи мақом ва мавқеи идоракунии ташкилот, мазмуни фаъолияти идоракунӣ ва усулҳои татбиқи он борҳо таѓиротҳои ҷиддиро аз сар гузаронидааст.

 • 2017-03-03Ахмедов Бахром

  Гурӯҳбандии қарори идоракунӣ ва моделсозии ҳолатҳо

  Васоити асосӣ барои коркарди қарор тадқиқоти ҳаракатҳо ва фаъолиятҳо, ё худ усулҳои риёзие мебошанд, ки барои асоснок намудани қарори беҳтарин ва дурусти идоракунӣ дар доираи фаъолияти одамон истифода бурда мешаванд.

 • 2017-03-03Ахмедов Бахром

  Ташкили идоракунии таваккалкории менеҷмент

  Ҳар як фаъолияти идоракунӣ то андозае бо худ дараҷаи таваккалиро дорад, ки он ба хислату дараҷаи объекти идоракунӣ, муҳити берунаи он, инчунин мақоми шахсият дар ҷараёни таъсиррасонӣ вобаста мебошад.

 • 2017-03-03Ахмедов Бахром

  Амалигардонии қарорҳо

  Қадами аввалаи чараёни қабули қарор ин муайян намудану ҳал намудани муаммои дар пеш истода мебошад. Ҳалли муам¬моҳо аз якчанд марҳила иборатанд.

Реклама

Загрузка...