TOP-10

Табрикот ба дӯст «Зодрӯз муборак!»

Табрикот «Зодрӯз муборак!»

Тавсифнома (Характеристика)

КОНСТИТУТСИЯИ (САРҚОНУНИ) ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

ТАРҶУМАИ ХОЛ

Табрикот ба падар «Зодрӯз муборак!»

Табрикнома ба 8 март

Китоби Тоҷикон. Б.Ғафуров

Максад, вазифа  ва накши фалсафа дар чомеа

Пайдоиши пул, зарурат ва моҳияти он

Новые лекции

Загрузка...

 • 2018-10-18Ахмедов Бахром

  Ниёкони мо: БАРМАКИЁН

  Бармак исми хос нест, балки унвони саркоҳини ин маъбад буд, ки дар фалсафа, нуҷум ва тиб тасаллут дошт. Соли 705 бародари Қутайба ибни Муслим – Абдурраҳмон аҳли хонадони Бармакро асир гирифт

 • 2018-10-18Ахмедов Бахром

  Абулфазли Балъамӣ - вазири соҳибтадбири давлати Сомониён

  алъамӣ на танҳо дар идораи корҳои кишвар истеъдоду маҳорати комил доштааст, балки дар ташкили сипоҳ ва саркӯб намудани исёнгарону душманони давлати Оли Сомон ҳамеша бо сарони сипоҳ ҳамдаст буд ва дар ин корзорҳо бо камоли шуҷоату мардонагӣ размидааст

 • 2018-10-18Ахмедов Бахром

  Омад хуҷаста Меҳргон, ҷашни бузурги хусравон...

  Маълумотномаи «Меҳргон» аз сарчашмаҳои гуногуни дохилию хориҷӣ ҷамъоварӣ шуда, роҳи тайи ҳазорҳо сол паймудаи халқи мо дар арсаи таърих, тамаддун бо омехтаи ривоятҳо, афсонаҳо ва эҷодиёти шифоҳии мардум аст.

 • 2018-09-17Ахмедов Бахром

  Ҷомеаи ибтидоӣ. Аҷдоди тоҷикон дар давраи тараққиёти ғуломдорӣ ва феодалӣ

  Таърих бо пайдошавии аввалин одамон дар рӯи замин оғоз ёфтааст. Сохти ҷомеаи ибтидоӣ гуфта, мо он форматсияи ҷамъиятию иқтисодиро меномем, ки ҳамаи марҳилаҳои ҷамъияти то синфиро дар бар гирифта муддати хеле дароз аз ташаккули аввалин коллективҳои инсонӣ то пайдо шудани синфҳоро дарбар мегирад.

 • 2018-09-17Ахмедов Бахром

  Ҳуҷуми муғулҳо ба Осиёи Миёна

  Дар ибтидои асри ХIII дар Муғулистони Марказӣ давлати феодалӣ таъсис ёфт. Сарвари яке аз қабилаҳои сершумор Темучин дигар қабилаҳоро ба итоати худ даровард. Вай соли 1206 дар анҷумани сардорони муғулҳо худро Чингизхон, яъне хони бузург эълон кард.

 • 2018-09-17Ахмедов Бахром

  Халқҳои Осиёи Миёна дар ҳайати Хилофати араб

  Ислом, ки ба маънӣ итоат, тавозӯъ, фармонбардорӣ аст, яке аз динҳои яктопарастии ҷаҳонӣ буда, дар асри VII лар нимҷазираи Арабистон дар муҳити қабилаҳои араб пайдо шудааст. Муҳаммад «пайғамбар» - и Оллоҳи таоло ва яккаву ягона гардид. Ӯ аслан аз калонтарин шаҳри Арабистон - Макка буд, чун дар зодгоҳи худ ба чизе муваффақ нашуд, дар соли 622 бо пайравонаш ба Мадина кӯчид, ки аз ҳамин сана солшумории мусулмонии ҳиҷрӣ сар мешавад.

 • 2018-09-17Ахмедов Бахром

  Халқи тоҷик дар ҳайати давлати Шайбониён. (солҳои 1499-1599)

  Дар ҳудуди Қазоқистони ҳозира аз замонҳои қадим қабилаҳои турки кӯчманчӣ зиндагӣ мекарданд. Дар охирҳои асри ХV ва ибтидои асри ХVI ӯзбекҳои бодиянишин бо сардории Муҳаммад Шайбонихон Мовароун-наҳри Марказӣ ва баъдтар тамоми қисмати боқимондаи давлати Темуриёнро забт намуданд. Давлат ва сулолаи нав бо номи таъсискунандаи худ - Шайбонӣ машҳур гардид. Худи Шайбонихон аз хонадони Чинғизхон буд.

 • 2018-09-17Ахмедов Бахром

  Халқи тоҷик дар замони ҳукмронии туркҳо

  Давлати Ғазнавиён давлати феодалии нимаи асри Х буда, дар Афғонистон барпо шудааст. Пойтахташ шаҳри Ғазна буд ва ин сулола номаш аз ҳамин шаҳр гирифтааст. Сабуктегин асосгузори сулолаи Ғазнавиён (963-1186) буд. Сабуктегин соли 997 вафот мекунад. Ба тахт писари калонии ӯ Маҳмуд (998-1030) нишаст

 • 2018-09-17Ахмедов Бахром

  Халқи тоҷик дар замони давлатдории Темур ва Темуриён

  Дар соли 1361 хони Муғулистон Туғлуқ Темур Самарқанд ва шаҳри Кӯшро ишғол кард. Темур дар ин вақт хидмати Туғлуқ Темурро қабул намуд ва бо кӯмаки ӯ ҳокими Кӯш гардид. Аммо Темур дар хидмати хони Муғулистон бисёр давом накард. Вай бо ҳокими Балх амир Ҳусайн, ки бо Туғлуқ Темур муносибати душманона дошт, созиш карда, ба ҳомии аввалаи худ хиёнат намуд

 • 2018-09-17Ахмедов Бахром

  Ҳаёти тоҷикон дар давраи Ҷониён аморати Бухоро ва хонигарии Қӯқанд (асри ХVII ва ибтидои асри ХVIII)

  Охирин намояндаи сулолаи Шайбониён Пирмуҳам-мадхони II фақат ба як қисмати ночизи давлат соҳиб буд. Ӯ ҳам ба зудӣ дар xангу низоъҳои байнихудӣ ҳалок гардид. Аён ва ашрофи феодалӣ маснади хони Бухороро ба Ҷонимуҳаммад султон пешниҳод намуданд. Ў хоҳари Абдуллохони Шайбониро ба зани гирифта буд. Вале Ҷонибек султон хон шудан нахост. Ба сари ҳокимият бародараш Боқимуҳаммад (1599-1605) омад.

 • 2018-09-17Ахмедов Бахром

  Халқи тоҷик дар давраи аз тарафи Русия забт карда шудани Осиёи Миёна

  Вазъияти таърихӣ дар Осиёи Миёна дар арафаи забт шудани он аз тарафи Русия фавқулода мураккаб буд. Осиёи Миёна диққати давлатҳои дар ҳамон давра пуриқтидортарин ва дорои мустамликаҳои бешумор, инчунин Туркияи султонӣ ва Эронӣ шоҳиро ба худ ҷалб намуда буд.

 • 2018-09-17Ахмедов Бахром

  Ҳаёти сиёсии Осиёи Миёна дар охири асри ХIХ - ибтидои асри ХХ

  Баъди забти Осиёи Миёна аз тарафи ҳукумати под-шоҳӣ якчанд шаҳру вилоятҳои аморати Бухоро - Хуҷанд, Ӯротеппа, Фалғар, Мастчоҳ, Ҷиззах, Самарқанд, Панҷакент, Каттақӯрғон ва дигар ҷойҳо ба зери дасти ҳукумати мустамликавӣ гузаштанд. Дар навбати худ, ҳукумати подшоҳӣ ба қарор омад, ки ба амири Бухоро мебояд ёрӣ расонид. Яъне ба ивази мулкҳои аз даст рафтааш бекигариҳои ҷанубу шарқии Тоҷикистони ҳозира ва Помири Ғарбиро ба ихтиёри ӯ диҳад.

 • 2018-09-17Ахмедов Бахром

  Ҳаёти иқтисодию фарҳангии Осиёи Миёна дар охири асри ХIХ ва ибтидои асри ХХ

  Маорифпарварӣ - чун ҷараёни пешқадами давраи гузариш аз феодализм ба капитализм таъсири худро дар инкишофи маданият, илм ақидаҳои чамъиятию сиёсии мардум гузоштааст. Маорифпарварон роҳҳои барҳам додани қафомонӣ ва камбуди-ҳои ҷомеаро дар такомули маориф ва маърифатнок гардонидани оммаи халқ медиданд. Ходимони намоёни маорифпарварӣ, Осиёи Миёна ва мамлакатҳои муосири Шарқи мусулмони инҳо буданд: Аҳмад Маҳдуми Дониш, Муҳаммад Иқбол, Савдо, Ҳайрат, Асирӣ, Возеҳ, Шоҳин, Садри Зиё ва дигарон мебошанд.

 • 2018-09-17Ахмедов Бахром

  Тоҷикистон дар солҳои баъди ҷангӣ ва нимаи дуюми асри ХХ

  Халқи тоҷик, чун тамоми халқи шӯравӣ, дар кори барқароркунии баъди ҷангӣ фаъолона иштирок намуд. Ҳалли вазифаҳои душвору мураккаб дар пеш буданд. Ин вазифаҳо, дар плани панҷсолаи чорӯми барқароркунӣ ва тараққиёти хоҷагии халқи ҷумҳурӣ солҳои 1946-1950 ифодаи хешро ёфта буданд.

 • 2018-09-17Ахмедов Бахром

  Тоҷикистон дар нимаи дуюми асри ХХ

  Дар давоми зиёда аз ҳафтод соли мавҷудият ба ИҶШС борҳо бо дахолати омилҳои хориҷию дохилӣ хатари тағйири сохтори сотсиализм таҳдид мекард ва охирон бозсозии горбачёвӣ раванди таназзули муносибатҳои сотсиалистиро тезонид. Аз моҳи апрели соли 1985 сар карда дар Иттиҳоди Шӯравӣ, аз ҷумла дар Тоҷикистон сиёсати бозсозӣ сар шуд.

 • 2018-09-17Ахмедов Бахром

  Таърихи сиёсии асрҳои IХ - Х

  Давлати Тоҳириён дар асри IХ дар Хуросон таъсис ёфта аст. Асосгузори ин сулола Тоҳир ибни Ҳусайн мебошад. Ин давлат бо вуҷуди муддати кӯтоҳи таърихи (821-873) вуҷуд доштан, дар таърихи мардуми Хуросону Мовароуннаҳр дар таъсис намудани давлати мустақили маҳаллӣ хизмати бузург кардааст. Соли 821 Тоҳир ибни Ҳусайн волии Хуросону Мовароуннаҳр таъйин мешавад ва дигар ба хилофати араб итоат намекунад.

 • 2018-09-17Ахмедов Бахром

  Ташкилёбии сохти сотсиалистӣ дар Осиёи Миёна

  30 декабри соли 1922 Иттиҳоди ҷумҳуриҳои шӯравии сотсиалистӣ ташкил ёфта буд, ки дар сохтмони ҳаёти нав ва мустаҳкамшавии сиёсати дохилию хориҷии давлати шӯравӣ нақши калон бозида буд. То соли 1924 дар ҳудуди Осиёи Миёна се давлат: ҶМШС Туркистон, ҶХШ Бухоро ва ҶХШ Хоразм дар асоси нишонаҳои терито-риявии тоинқилобӣ мавҷуд буданд, ки дар ҳар яки он миллату халқиятҳои гуногун бо ҳам мезистанд.

 • 2017-10-12Алишер Фозилов

  Сабабҳои аз байн рафтани давлати Сомониён

  Давлати Сомониён феодали, яъне ҷомеаи ашрофи буд. Сардори давлат амир ба ҳисоб мерафт. ҳам хокимияти дуняви ва ҳам дини дар ихтиёри у буд. Амир аз ҷумлаи шахсони маъруфу донишманд шурои маслиҳати дошт, ки он ба у тарзу усулҳои самароноки идораи мамлакатро маслиҳат медод.

Реклама

Загрузка...