TOP-10

Табрикот ба дӯст «Зодрӯз муборак!»

Табрикот «Зодрӯз муборак!»

Тавсифнома (Характеристика)

КОНСТИТУТСИЯИ (САРҚОНУНИ) ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

ТАРҶУМАИ ХОЛ

Табрикот ба падар «Зодрӯз муборак!»

Табрикнома ба 8 март

Китоби Тоҷикон. Б.Ғафуров

Максад, вазифа  ва накши фалсафа дар чомеа

Пайдоиши пул, зарурат ва моҳияти он

Новые лекции

Загрузка...

 • 2017-04-11Ахмедов Бахром

  Сарчашмаҳои назариявии омори байналхалқӣ

  Илми омор бо худ маҷмўи фанҳои бо якдигар алоқамандро таш кил медиҳад, ки онҳо тарафҳои миқдории равандҳо ва ҳодисаҳои иҷтимоӣ – иқтисодиро меомўзанд. Ин асосан дар хоҷагии халқии давлатҳои гуногун рўй медиҳад.

 • 2016-04-22Ахмедов Бахром

  Мафҳуми омор дар давраи муосир.

  Яке аз шакли ҳисобдорӣ-ин баҳисобгирии ҳоҷагӣ аст, ки бо баробари пайдоиши давлат ба вуҷуд омада, мутаносибан инкишоф ёфтааст. Зеро, ки барои пеш бурдани фаъолияти давлатдорӣ, доштани маълумотҳо доир ба шумораи аҳолӣ, майдони кишт, саршумори чорво, ҳаҷми андоз ва ғайра лозим буданд.

 • 2016-04-22Ахмедов Бахром

  Омодасозии мушохидаи омори

  Барои гузаронидани мушоҳидаи оморӣ пеш аз ҳама зарур аст мақсад ва фарзияҳои асосии он муаяйн карда шуда, бо маълумотҳои ҷамъовардашуда муқоиса карда шаванд. Дар ин давраи татқиқот объект ва воҳидҳои мушоҳида муайян шуда, барномаи мушоҳида таҳия ва тасдиқ карда мешавад.

 • 2016-04-22Ахмедов Бахром

  Мохияти мушоидаи омори. Ташкили мушохидаи омории давлати.

  Тавре дар боби якум қайд кардем, маҷмўи ҳодисаҳои ҷамъиятӣ сершакл ва гуногунхел мебошанд. Татқиқоти омории маҷмўи ҳодисаҳо, яъне объекти омўзиш зарурияти ҷамъоварии маълумотҳоро доир ба он барои як лаҳзаи муайяни вақт (санаи муайян) ё ин ки натиҷаи инкишофи онро дар давраи муайяни вақт талаб менамояд.

 • 2016-01-12Курбонов Сухроб

  Омори баҳодии дараҷаи зисти аҳолӣ

  Дар зери маҳфуми таъминнокии аҳолӣ бо неъматҳои моддӣ ва хизматрасониҳо сатҳи истеъмоли онҳо, сатҳи қонеъгардонидани эҳтиёҷотҳои физикӣ, моддӣ ва маънавӣ фаҳмида мешавад. Муайян намудани маҳфуми сатҳи зиндагӣ ба тараққиёт ва қонеъ гардонидани талаботҳои аҳолӣ вобаста мебошад.
  Маҳфум ва гурӯҳбандии талаботҳои аҳоли гуногунанд. Ду намуди талаботро фарқ мекунанд:талабот ба неъматҳои моддӣ ва талабот ба хизматрасониҳо.
  Ба неъматҳои модди дохил мешавад: либос, маҳсулотҳои хӯрока, пойафзол, молҳои мадани ва маиши, манзилгоҳ. Ба хизматрасониҳо дохил мешаванд: хизматрасониҳои маишӣ, тиббӣ, маориф, маданӣ, санъат, нақлиёт, алоқа ва ғайра.

 • 2016-01-12Курбонов Сухроб (927007554

  Омори аҳолӣ

  Оморӣ  аҳолӣ – ин соҳаи қадими илми омор мебошад. Аҳоли ин маҷмӯи одамон мебошад, ки ҳадди муқаррари масоҳат истиқомат доранд. Омори аҳоли (омори демографӣ) қонуниятҳои тағирёбии миқдори ҷойгиршавии: аҳолӣ, шумора, ҳайат ва ҳаракати он, суръати сабаб ва омилҳои тағирёбии шумора, мухҷироти аҳолӣ, тавлид, фавт ва давомнокии ҳаётро меомӯзад.

 • 2016-01-12Курбонов Сухроб

  Омори нарх

  Нарх – яке аз категорияҳои асосии иқтисод ба ҳисоб меравад, ки ифодаи пули  арзиши мол мебошад. Дар шароити иқтисоди бозоргонӣ нархҳои бозоргонӣ мувофиқи талабот ва пешниҳод амал мекунад.

 • 2016-01-12Курбонов Сухроб

  Омори бойгарии давлат

  Боигарии миллӣ аз ду қисм иборат мебошад: боигарии амволи миллӣ ва боигарии табии ҷудокардашуда. Амволи милли – ин маҷмӯи боигариҳои миллие, ки дар натиҷаи ҷамъовардани маҳсули меҳнати истеҳсолии модди аз насл ба насл ҷамъоварда шуда. Ҳаҷми амволи миллӣ оиди сатҳи рушди иқтисодии мамлакат маълумот медиҳад. Ба амволи миллӣ дохил мешавад: бино, иншоотҳо, олоти меҳнати, таҷҳизотҳо, сохтмон ва ғайраҳо. Қисми дуюми боигарии миллӣ ин захираҳои табии ҷудокардашуда мебошанд, ки ба онҳо дохил мешаванд: олами ҳайвонот, наботот, канданиҳои фоиданок ва ғайраҳо. Боигарии миллӣ мамлакат – ин боигарии моддие, ки ҷамъият дар ягон лаҳзаи муайян доро мебошад.

 • 2016-01-12Курбонов Сухроб

  Омори саноат

  Дар зери маҳсулоти саноатӣ натиҷаи фаъолияти саноатӣ – истеҳсоли корхонаҳо дар намуди маҳсулот, корҳои иҷрошуда ва хизхматрасониҳои  истеҳсолӣ  фаҳмида мешаванд, яъне нуқтаи ибтидоии истеҳсолоти ҷомсеавӣ буда, ҷунбиш, ҳаракат, инкишоф ва пешрафти онро таъмин менамояд. 

 • 2016-01-12Курбонов Сухроб

  Графикхои омори

  Графики оморӣ ин тасвири шартии бузургҳои ададӣ ва муносиби онҳо дар намуди шаклхои гуногуни геометрӣ нуқтаҳо, хатҳо, фигураҳои ҳамвор ва ғайра мебошад. Ҳар як график аз симои графики ва элементҳои ёрирасон иборат аст.

 • 2016-01-12Курбонов Сухроб

  Нишондиҳандаҳои вариатсия

  Ҳангоми омӯхтани маҷмӯи ҳодисаҳо фақат бо ҳисоб намудани қимматҳои миёна маҳдуд шудан номумкин аст. Қимматҳои миёна маълумоти умумиро оиди аломатҳои вариатсионӣ оиди маҷмӯи омӯхташаванда медиҳад. Аммо дар қимматҳои миёна дараҷаи тағирёбии қимматҳои алоҳидаи аломат (вариант) дар қимматҳои миёна дида намешавад. Дар вобастагӣ аз якхела будан маҷмӯъ тағирёбии аломат зиёд ё кам шуда метавонад. Аз ҳамин сабаб ченкунии вариатсияи вариантҳои алоҳида назар ба қимматҳои миёна ба амал меояд.

 • 2016-01-12Курбонов Сухроб

  Мушоҳидаи интихобӣ

  Мушоҳидаи интихобӣ ин чунин мушоҳидаест, ки қисми воҳиди маҷмӯи омӯхташавандаро дар асоси принсипҳои мукаммали илман интихобшуда, бо маълумоти саҳеҳӣ миқдорашон басанда таъмин намуда, тадқиқ мекунад.

 • 2016-01-12Курбонов Сухроб

  « Индексхои омори ва накшаи онхо  дар омузиши фаъолияти тичорати».

  Индекс нишондиҳандаи ададиест, ки тағйироти мунтазами ҳолати иқтисодиро бо фоиз, коэффитсиент ва промил ифода мекунад. Дар натиҷаи истифодаи усули индексҳо маълумотҳое ба даст меояд, ки барои шарҳ додани тарақиёти нишондиҳандаҳои таҳлилшаванда дар тўли вақт ва фазо, инчунин барои омўзиши алоқамандӣ ва таъсирҳои омилҳои гуногун истифода бурда мешавад.

 • 2016-01-12Курбонов Сухроб

  « Мушоҳидаи оморӣ  зинаи  аввали  тадқиқоти  оморӣ»

  Мушоҳидаи оморӣ  зинаи  аввали  тадқиқоти  оморӣ ба шумор  меравад. Маълумоти дар натиҷаи  мушоҳидаи оморӣ  ба даст овардашуда дар зинаҳои дигари тадқиқотҳои оморӣ  истифода бурда мешавад. Бинобар  ҳамин  мувафақиятҳои  тадқиқотҳои  оморӣ  аз сифати  мушоҳидаи оморӣ  вобастагии калон дорад. Агар маълумоти дар натиҷаи мушоҳидаи оморӣ ҳосилшуда хато, ё ин, ки пастсифат бошад натиҷаи тадқиқотҳои илмии дар даврҳои оянда носаҳеҳ мешавад

 • 2016-01-12Курбонов Сухроб

  Омори бойгарии давлат

  Амволи милли – ин маҷмӯи боигариҳои миллие, ки дар натиҷаи ҷамъовардани маҳсули меҳнати истеҳсолии модди аз насл ба насл ҷамъоварда шуда.Ҳаҷми амволи миллӣ оиди сатҳи рушди иқтисодии мамлакат маълумот медиҳад.

 • 2016-01-12Курбонов Сухроб

  Омўзиши алоқамандии ҳодисаҳои ҷамъиятӣ

  Яке аз вазифаҳои омор ин нишон додани алоқамандиҳо, муайян намудани хусусият (роҳ, ҷиҳат) ва ченкунии онҳо мебошад. Аз ҳама бештар вазифаи умумӣ ин пешгўи кардан ва батартибандозии ҳодисаҳои иқтисодӣ – иҷтимоӣ мебошад, ки дар асоси маълумоти ба даст омада дар бораи алоқамандии байни ҳодисаҳо ба амал меояд. Дар байни ҳодисаҳои ҷамъиятӣ алоқамандии дутарафа ҷой дорад.

 • 2016-01-12Курбонов Сухроб

  Индексҳо. Таҳлили индексҳо.

  Индекс нишондиҳандаи ададиест, ки тағйироти мунтазами ҳолати иқтисодиро бо фоиз, коэффитсиент ва промил ифода мекунад. Дар натиҷаи истифодаи усули индексҳо маълумотҳое ба даст меояд, ки барои шарҳ додани тарақиёти нишондиҳандаҳои таҳлилшаванда дар тўли вақт ва фазо, инчунин барои омўзиши алоқамандӣ ва таъсирҳои омилҳои гуногун истифода бурда мешавад.

 • 2016-01-12Курбонов Сухроб

  Қаторҳои динамика

  Қаторҳои динамикӣ дар натиҷаи ҷамъоварӣ ва коркарди маълумотҳои мушоҳидаи даврии оморӣ ба даст оварда мешавад.

 • 2016-01-12КУРБОНОВ СУХРОБ

  Бузургиҳои миёна. Принсипҳои умумии татбиқи онҳо.

  Бузургии миёна бузургии ҷамъбастӣ буда андозаи нишондиҳандаҳои майлкунандаро дар маҷмўъ шарҳ медиҳад. Инчунин, вай мазмуни аломати муайянро дар маҷмўи як шумора ифода намуда фарқияти алоҳидаи мазмуни бузургии ҷудогонаи маҷмўъро ихроҷ менамояд.

 • 2016-01-11Курбонов Сухроб

  Ахборот  ва гурўҳбандии маълумоти оморӣ. Ҷадвалҳои оморӣ.

  Маълумоти дар натиҷаи мушоҳидаи оморӣ ҷамъ кардашуда ба коркарди муайян эҳтиёҷ дорад.
  Коркарди илман ташкилкардашудаи маълумоти мушоҳидаи оморӣ (аз рўи барномаи пешакӣ коркардашуда), ки дар худ ба системадарорӣ, гурўҳбандии маълумоти оморӣ, тартиб додани ҷадвалҳо, ҷамъбасткунӣ ва нишондиҳандаҳои хосилавиро дарбар мегирад чамъбасти омори номида мешавад.

 • 2016-01-11Курбонов Сухроб

  Предмет, метод ва вазифаҳои фанни омор.

  Омор, илмӣ иқтисодӣ ҳисобида мешавад. Омор маълумоти рақамӣ буда, барои таснифӣи ягон соҳаи ҷамъиятӣ, ё ки тақсимоти ҳудудии ягон нишондиҳандаро ифода мекунад.

Реклама

Загрузка...