TOP-10

Табрикот ба дӯст «Зодрӯз муборак!»

Табрикот «Зодрӯз муборак!»

Тавсифнома (Характеристика)

КОНСТИТУТСИЯИ (САРҚОНУНИ) ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

ТАРҶУМАИ ХОЛ

Табрикот ба падар «Зодрӯз муборак!»

Табрикнома ба 8 март

Китоби Тоҷикон. Б.Ғафуров

Максад, вазифа  ва накши фалсафа дар чомеа

Пайдоиши пул, зарурат ва моҳияти он

Новые лекции

Загрузка...

 • 2017-10-05Алишер Фозилов

  Мукаддимаи психология (равоншиноси)

  НАКША:

  1. Психология хамчун фан.
  2. Сохти системаи асаб ва рух.
  3. Мавкеи психология дар системаи илмхо.
  4. Сохт ва принсипхои асосии психология.
  5. Пайдоиш ва инкишофи психика дар филогенез.
  6. Шуур ва тавсифи психологии он.

 • 2016-02-23Ахмедов Бахром

  МЕТОДИ СОТСИОМЕТРИЯ ВА ОМӯЗИШИ ОН ДАР ПСИХОЛОГИЯИ ИҶТИМОӢ

  Сотсиометрия дар байни дигар усулҳои пурсиш мавқеи махсусро ишғол мекунад. Ин метод барои муайян кардани дараҷа ва тавсифи муоширати байнишахсӣ дар гурӯҳҳои хурд истифода мешавад. Методи сотсиометирия имкон медиҳад, ки динамикаи муносибатҳои дохилии коллектив равшан карда шавад, рақобати муносибатҳои байниҳамдигарӣ аниқ гардад, гурӯҳу зергурӯхҳо, мавқеъҳои аъзоёни гурӯҳ ва ғ. муқаррар шавад.

 • 2016-02-23Ахмедов Бахром

  ХУСУСИЯТҲОИ ИҶТИМОӢ -ПСИХОЛОГИИ ВОСИТАҲОИ КОММУНИКАТСИЯИ ОММАВӢ

  Бомуваффақият иҷрошавии мақсадҳои сиёсати имрӯза бо ташаббуси фаъолияти омма зич алоқаманд аст. Бинобар ин «омили инсонӣ» -масъалаи муҳими илмҳои ҷамъиятӣ ба шумор меравад. Мақоми хосаро дар ин ҷода психологияи иҷтимоӣ ишғол мекунад. Тадқиқотҳои психологияи иҷтимоӣ мақсади онро доранд, ки бо тавсияҳои амалиашон оммаро фаъол гардонанд.

 • 2016-02-23Ахмедов Бахром

  Донишҷӯён ҳамчун гуруҳи иҷтамоӣ

  Эълони истиқлолоияти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва инкишофи мустақилонаи минбаъдаи он дар тамоми соҳаҳои ҳаёти ҷомеа дигаргуниҳои амиқеро ба вуҷуд овард. Бахусус, дар марҳилаҳои аввали ташаккули ҷомеаи ҳуқуқбунбд, дар баробари иҷрои вазифаҳои сиёсй ва иқтисодӣ тағйири вазъи инсон дар сохтор мкносибатҳои иҷтимоӣ дар байни дигар гурӯҳҳо боз ҳам устувортар гардонад.

 • 2016-02-23Ахмедов Бахром

  «НАВРАСИ ДУШВОР» ҲАМЧУН ПАДИДАИ ИҶТИМОӢ – ПСИХОЛОГЙ

  Дар даҳсолаҳои охир дар адабиёти иҷтимоӣ - психологӣ ва педагогӣ мафҳуми навраси «душвор» пайдо шуд. Асоси рафтори навраси «душвор»-ро, чун қоида, вазифаҳон ихтилофноку моҷароҷӯёна ташкил медиҳанд: ихтилоф дар оила (волидон - кӯдакон), ихтилоф дар мактаб (муаллим -хонанда), таъсири манфии муҳитҳои хурд (кӯча, рафиқон ва ғ.).

 • 2016-02-23Ахмедов Бахром

  ОИЛА ҲАМЧУН ГУРӮҲИ ИҶТИМОӢ. МУНОСИБАТҲОИ БАЙНИШАХСӢ ДАР ОИЛА

  Аз мавқеи илми сотсиология, «оила -ин системаи иҷтимоӣ буда, соҳиби хусусиятҳои институти иҷтимоӣ дар гурӯхдои хурди ичтимоӣ мебошад. Оила ҳамчун институти иҷтимоӣ, бо маҷмӯи меъёр, амал ва намунаҳои иҷтимоии рафгор тавсиф дода шуда, муносибатҳои байниҳамдигарии шавҳар, волидайн, кӯдакон ва хешу таборонро ба тартиб медарорад. зимни ақди никоҳ ба амал меояд, гурӯҳи хурд буда, аъзовни он аз умумияти маишӣ, масъулияти байниҳами ахлоқӣ ва ёрии байниҳамдигарӣ, бо ҳам алоқаманданд»'ва ғ…

 • 2016-02-23Ахмедов Бахром

  МУОШИРАТ ВА СОХТИ ОН

  Масъалаи муносибатхои инсонӣ объекти омӯзиши соҳаҳои гуногуни илмҳои ҷамъиятӣ гаштааст. Пеш аз хама таваҷҷӯҳи сотсиологҳо, идеологҳо ва психологхоро ба худ кашидааст. Сотсиологҳо аслан муносибатҳои ҷамъиятирс» (истеҳсолӣ, сиёсӣ, идеологӣ, ҳуқуқӣ ва ғ.) тадқиқ менамоянд.

 • 2016-02-23Ахмедов Бахром

  Тавсифи рафторҳои аз доираи коллектив берун

  Дар адабибти илмӣ-психологӣ дар баробари коллектив инчунин мафҳуми издиҳомро истифода мебаранд. Издиҳом дар илми иҷгимоӣ- психологӣ ҳамчун ҷамъшавия нисбатан кӯтоҳмуддати ботинан номуташаккили одамон тавсиф дода мешавад, ки аз умумияти равшани мақсадҳо маҳруманд, вале байни худашон аз рӯи монандии ҳолати эмотсионалӣ ва объекти умумии диққат робитадор мебошад.

 • 2016-02-23Ахмедов Бахром

  ХУСУСИЯТҲОИ ПСИХОЛОГИЯИ КОЛЛЕКТИВ ҲАМЧУН ГУРУҲИ ИҶТИМОӢ

  Дар адабиёти сотсиологй, психологй ва педагогй аксар вақт коллеетив гуфта ҳаргуна гурӯхи муттахиду муташаккилро меноманд: гурӯҳи томакгабиён дар боғчаи бачагон, аҳли синф дар мактаб, гурӯхи донишҷӯён, гурӯҳи ҳуқуқвайронкунандгон дар калонаи ислоҳотию бригадаи истеҳсолй, ҳайати нав ташаккулёфтаи қисми ҳарбй ва ғ. Албатта чунин истифодаи муқаррарии истшюҳи «коллектив» ба дараҷаи муайянқобили қабул

 • 2016-02-23Ахмедов Бахром

  ТАВСИФИ ПСИХОЛОГИИ ГУРӮҲҲОИ КАЛОН

  Тадқиқи иҷтимоӣ-психологии гурӯхҳои калон душворихои ба худ хосро соҳиб аст ва ин пеш аз ҳама ба гурӯҳҳои нисбатан муташаккилу устувор тааллуқ дорад. Фаровонии методҳои тадқиқие, ки барои омӯзиши гурӯҳҳои хурд мушоҳида шуд, мутаассифона, инро дар ҳаққи симои психологии синф, миллат ва дигар гурӯҳҳои ба ин монанд дида наметавонем.

 • 2016-02-23Ахмедов Бахром

  Шахсият гурӯҳ ва коллектив

  Дар психологияи иҷтимоӣ мафҳумхои «фард», «фардият ва шахс» хеле возеҳ ҷудо ва шарҳи худро ёфтаанд.
  фард - «инсон ҳамчун мавҷудияти ягонаи табий, маҳсули тараққиёти филогенетикй ва этногенетикй, ягонагии хусусиятҳои модартодй ва бадасговардашуда, барандаи хислатҳои махсуси фардй (нишонаҳои истеъдод, майлҳо ва ғ.) аст

 • 2016-02-23Ахмедов Бахром

  МУҲИТИ ИҶТИМОӢ

  Ҳодисаҳои иҷтимоӣ - психологӣ ҳангоми боҳамтаъсиррасонии муҳити иҷтимоӣ, шахс ва гурӯҳ зоҳир мешаванд. Бинобар ин, ҳангоми омӯзшш онҳо пеш аз ҳама оиди муҳити иҷтимоӣ, оиди шахс ва гурӯҳ, ҳамчун субъсктҳои ин ҳодисаҳо ва дар бораи шароитҳои умумии баҳамтаъсиррасонии онҳо тасаввуроти пурраи саҳеҳ бояд пайдо намуд.

 • 2016-02-23Ахмедов Бахром

  АЗ ТАЪРИХИ ТАШАККУЛ ВА ТАРАҚҚИЁТИ ПСИХОЛОГИЯИ ИҶТИМОӢ

  Таваҷчӯҳ ба протсессҳои муносибати байниҳамдигарии одамон дар ҷамъиятҳои гуногуни инсонй ҳануз дар давраҳои пештараи дури тараққиёти ҷамъиятй пайдо шудааст. Мушоҳидаи рафти муносибатҳои байни шахсҳо, ки дар осори мутафаккирони бисёр асрҳо таҷассум гардидаанд, ҳамон асосе ба шумор мераванд, ки минбаъд дар заминаи онҳо  психологияи иҷтимоӣ ба вуҷуд омадааст.

 • 2016-02-23Ахмедов Бахром

  МЕТОДҲОИ ПСИХОЛОГИЯИ ИҶТИМОӢ

  Ҳанӯз дар психологияи иҷтимой таснифи ягонаю умумиқабулшудаи методҳо вуҷуд надорад. Дар аксари ҳол ду гурӯҳи методҳоро чудо менамоянд: методҳои ҷамъоварии маълумотҳо ва методҳои коркарди маълумотҳо.

 • 2016-02-23Ахмедов Бахром

  ПРЕДМЕТ ВА ВАЗИФАҲОИ ПСИХОЛОГИЯИ ИҶТИМОӢ

  Мафҳуми «психологияи иҷтимоӣ» дар сарчашмаҳои илмй чунин таъриф дода мешавад: «Психологияи иҷтимоӣ - соҳаи психология буда, қонуниятҳои рафтор ва фаъолияти одамонро дар гурӯххои иҷтимоӣ ва инчунин тавсифи психологии ҳамин гурӯҳхоро меомӯзад».

 • 2016-02-18Ахмедов Бахром

  Психологияи муоширати рӮзноманигор ва тарафҳои касбии он

  Яке аз сохти асосии фаъолияти рӯзноманигорӣ ин муоширати ӯ мебошад. Дар раванди муошират бо одамон, яъне гирифтани интервю, намудани саволу ҷавоб бо одамон доимо дар муошират дар муошират мебошанд. Муошират ё муносибат ин воситаи махсуси додани ба якдигар хабарҳо, ахборотҳои навбанав мебошад.

 • 2016-02-18Ахмедов Бахром

  Психологияи муошират

  Яке аз сохахои асосии ташаккул ва зухуроти хусусиятхои психикии шахс муошират ба шумор меравад. Муошират шарти мухими ичтимоишавии одам, талаботи хамешагию зарурии ўст. Дар муносибатхои гуногунранги одам бо олам муносибати ў бо атрофиён ва чомеа нисбатан мухимтар дониста мешавад.

 • 2016-02-18Ахмедов Бахром

  Мафҳуми мизоч ва намудҳои он

  Асрори табиати инсон, сабабхо ва маромхои рафтори ў аз кадим диккати одамонро ба худ чалб мекард. Инсоният кўшиш менамуд одамонро аз рўи табиаташон ва хусусиятхои хоси ба хам монандашон ба гурўххо чудо намояд, то рафтори онхоро дар вазъиятхои мушаххаси хаёти пешгўи намудан мумкин бошад.

 • 2016-02-18Ахмедов Бахром

  Муаммоҳои инкишофи руҳӣ ва ташаккули шахсият дар равоншиносии синну солӣ

  Инкишофи руҳии инсон ва ташаккули шахсияти ӯ ба бисёр шарту омилҳои биологӣ ва ичтимоиро низ бояд қайд кард.
  Дар ҳалли ин масъала нуқтаи назари ҳамаи олимонро бояд эътироф карда, ки масъалаи инкишофи руҳиро аз нигоҳи диалектикӣ баррасӣ карда, таъсири омилҳои биологӣ ва ичтимоиро дар ягонагӣ мефаҳманд ва дар он муносибатҳои ҷамъиятиро асосӣ медонанд.

Реклама

Загрузка...