TOP-10

Табрикот ба дӯст «Зодрӯз муборак!»

Табрикот «Зодрӯз муборак!»

Тавсифнома (Характеристика)

КОНСТИТУТСИЯИ (САРҚОНУНИ) ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

ТАРҶУМАИ ХОЛ

Табрикот ба падар «Зодрӯз муборак!»

Табрикнома ба 8 март

Китоби Тоҷикон. Б.Ғафуров

Максад, вазифа  ва накши фалсафа дар чомеа

Пайдоиши пул, зарурат ва моҳияти он

Новые лекции

Загрузка...

 • 2016-05-26Ахмндов Бахром

  Имкониятҳо барои инкишоф додани туризми иҷтимоӣ дар шароити ҳозира

  Туризми иҷтимоӣ аз калимаи англиси «social tourism» -гирифта шудааст, он ҳамчун категорияи мунтаззами иқтисоди, гуногунияти тамоми намудҳои туризм дар худ, барои қонеъ гардонидани талаботҳои иҷтимои, ҳам чунин бо мақсади шароит фароҳам овардан барои истироҳати кудакон, мактаббачагон, ҷавонон, нафақахўрон ва дигар шаҳрвандон, ки барои онҳо давлат, фондҳои давлати ва ғайридавлатӣ, дигар ташкилотҳое, ки бо хайрхоҳи машғуланд, барои руйхат ва дамгирии онҳо шароит фароҳам месозанд.

 • 2016-02-24Ахмедов Бахром

  МАВҚЕЪИ ҲАМКОРИИ ОМЎЗГОР БО ВОЛИДАЙН ДАР РАВАНДИ ТАЪЛИМУ ТАРБИЯ

  Протсесси тарбияи ахлоқи мураккабию душвориҳои ба худ хос дорад. Ин душвори аз бисёр ҷиҳат ба мувофиқат накардани тарбияи мактабӣ бо тарбияи оилавӣ алоқаманд аст. Аз ин рў, дар тарбияи маънавии бачагон ҳамкории мактаб ва оила роли ҳалкунанда мебозад. Бо падару модарон корҳои мунтазами педагогӣ гузаронидани мактаб шарти муҳими барор гирифтани корҳои тарбиявӣ ахлоқии талабагон мегардад.

 • 2016-02-24Ахмедов Бахром

  Ахлоқи омўзгор дар фаъолияти меҳнатӣ

  Омўзгор бо тарбияи одобии худ дар назди толибилмон бояд намунаи ибрат бошад ва ба дуруштмуомилагӣ, ҳавобаландӣ, тезфеълӣ роҳ надиҳад. Омўзгор бояд дар ҳама ҳолатҳо пурбардошт бошад. Ў бояд ботамкин буда бо хонандагони бетарбия ва бадфеъл низ ботамкин бошад, зеро бо шахси дағал дуруштмуомилагӣ кардан натиҷаи мусбӣ намедиҳад. Бараъкс вазъияти вазнин ба амал омада, шароити низоӣ пайдо мешавад, ки дахолати маъмурият ба миён меояд.

 • 2016-02-24Ахмедов Бахром

  СИФАТҲОИ КАСБИИ ШАХСИЯТИ ОМЎЗГОР.
  ОМЎЗГОР ДАР ОЛАМИ КАСБҲО

  Дар моддаи 35 Сарқонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон қайд карда шудааст, ки «Ҳар кас ба меҳнат, интихоби касбу кор, ҳифзи меҳнат ва ҳимояи иҷтимоӣ ҳангоми бекорӣ ҳақ дорад». Барои таъмини иҷрои ҳуқуқи мазкур ҳар як шаҳрванд меҳнатро чун эҳтиёҷоти табии худ дарк намояд ва дар интихоби касбу кор ва дар фаъолияти меҳнати бошуурона иштирок намояд.

 • 2016-02-24Ахмедов Бахром

  Мақсад, ҷараён ва вазифаҳои этикаи омўзгорӣ

  Муассисаҳое, ки дар онҳо тарбиядиҳандагон ва тарбиятгирандагон муташаккилона ҳамкорӣ менамоянд, монанди мактабҳои таҳсилоти ҳамагонӣ, литсейҳо, омўзишгоҳҳо, коллеҷҳо, донишгоҳҳо ва ғайраҳоро системаҳои педагогӣ меноманд.

 • 2016-02-24Ахмедов Бахром

  ЭТИКАИ ХИЗМАТЧИИ ДАВЛАТӢ ВА МУОШИРАТИ КАСБӢ

  Дар рафти фаъолияти меҳнатии хизматчии давлатӣ аз хизматчиёни давлатӣ талаб карда мешаванд, ки дар ҳалли муаммҳои сотсиолигӣ ба монандӣ: баланд бардоштани ҳолати зисти кормандон, муҳофизати муҳити атроф, кумаки моддӣ ба аҳолии камбизоат, беҳтар намудани ҳолати зисти аҳолӣ иштирок намоянд.

 • 2016-02-24Ахмедов Бахром

  ЭТИКАИ ХИЗМАТЧИИ ДАВЛАТӢ

  Кодексҳои ахлоқи касби тасдиқкунандаи арзишҳои системавӣ ва ахлоқии одамон ба ҳисоб рафта он ба яке аз касбҳо тааллуқ надошта балки барои пеш гирифтани амалиётҳои инсонӣ ба монанди коррупсия ва ахбори умуми оиди нормаҳои рафтор барои коркунони касбҳои мухталифро дар бар мегирад.

 • 2016-02-24Ахмедов Бахром

  МУАММОИ ТАРБИЯИ АХЛОҚӢ ВА ХУДСОЗИИ ОМЎЗГОР

  Тарбияи одами нави ҷамъияти ҳозира, аз ҷумла, тарбияи ахлокии шахсият дар маркази дикқати тамоми фаъолиятҳо мебошад. Он диққати азиме, ки ҷамъияти мо нисбат ба масъалаҳои тарбияи ахлоқӣ зоҳир менамояд, аз моҳияти сохти ҷамъияти мо муайян мегардад.

 • 2016-02-24Ахмедов Бахром

  ОДОБИ МУОШИРАТ ДАР АХЛОҚИ КАСБӢ

  Агар қоидаи одоби муоширатро бо шакли муайян ифода намоем, он гоҳ аз он ягонагии ду тараф иборат аст: пеш аз ҳама ахлоқи одобӣ, ки меъёрҳои ахлоқиро ифода мекунад: боилтифотӣ (дидадароӣ), боадабӣ, табии будан, шаъну эътибори худро нигоҳ доштан, аз рўи одоби муошират муносибат кардан ва ба қоидаҳои зебоӣ, ки ба зебоӣ ва нафосоти тарзи рафтор мутобиқ аст, амал намудан аст.

 • 2016-02-23Ахмедов Бахром

  АҲЛОҚ ВА ОИЛА

  Никоҳ ва оила яке аз муҳимтарин ҷабҳаҳову тарафҳои аҳлоқ мебошад, ки он муносибатҳои зану шавҳари ва хешу табориро дар бар мегирад. Мақоми никоҳ ва оила дар ҳаёти ҷамъият шаклҳои таърихии онҳо, бо шароити иқтисодии ҷамъият, сохтори муносибатҳои ҷамъиятӣ ва инкишофи тамадуни ҷамъиятӣ ва боз бо маданият муайян карда мешуд.

 • 2016-02-23Ахмедов Бахром

  КАТЕГОРИЯҲОИ АСОСИИ ИЛМИ АХЛОҚ

  Илми ахлоқ мақом ва хусусияти категорияҳоро дорад: мафҳум, фазилат, арзиш. Ва албатта ҳар яки онҳо аз ҳамдигар фарқ мекунанд. Категорияҳои этика некӣ ва бадӣ маъмултарин мебошад. Мисол, некӣ дорои мафҳуми васеъ мебошад, ҳар як олиму шоирон оиди некӣ гуфторҳо ба қалам овардаанд

 • 2016-02-23Ахмедов Бахром

  ОЗОДӢ ВА МАСЪУЛИЯТИ АХЛОҚӢ ДАР ЭТИКАИ КАСБӢ

  Бисёр муттафаккирони замони гузашта дар ҳалли масъалаи инсон озодона рафтор карда метаовнад ё ба зарурати объективии беруна тобеъ аст, кушидаанд. Материалистони асри XVIII франсуз Голбах, Гелвесий, Дидро ва дигарҳо ин масъаларо ба манфиати зарурат ҳал карда, изҳор доштаанд, ки ҳар ҳодиса, фарқ надорад, ки он ҳодисаи калон аст ё хурд, маҳз ҳамон тариқ, ҳамон вақт ва ба ҳамон шакл ба амал меояд, ки бояд аз рўи зарурати қонунии объективӣ ба амал меомад.

 • 2016-02-23Ахмедов Бахром

  МАРҲИЛАҲОИ АСОСИИ ТАШАККУЛУ ТАКОМУЛИ АХЛОҚИ КАСБИИ ПЕДАГОГӢ

  Этикаи касбӣ фанни назариявӣ ва амалӣ буда, масъалаҳои тарбия, таълим ва маълумотро меомўзад. Ҷамъият мунтазам тараққӣ карда, ба тарбия ва маълумоти одамон талаботҳои нав пешниҳод мекард, доираи тарбия васеъ мешуд, зарурати барои маълумот ва тарбияи мақсадноки одамон донишгоҳҳои махсус пайдо мешуд.

 • 2016-02-23Ахмедов Бахром

  МАФҲУМИ АСОСИИ АХЛОҚИ КАСБӢ

  Этикаи касбӣ яке аз шоҳаҳои илми этика буда, таърихи дурру дароз дорад. Олим-табиби Юнони Қадим Гиппократ ҳанўз дар асри 1У-Ш т.м. оиди этикаи касбӣ тадқиқоти илмӣ гузаронидааст ў сабаби пйдоиши касбҳоро дар таксимоти меҳнат мебинад, яъне аз шикорчигӣ ҷудо шудани чорводорӣ, аз чорводорӣ ҷудо шудани зироатчигӣ ва зироатчигӣ ҷудо шудани ҳунармандиро муайян кардааст.

 • 2016-02-23Ахмедов Бахром

  Мавзўъ ва вазифаҳои этикаи касбӣ

  Этикаи касбӣ яке аз қисмҳои ахлоқ ба ҳисоб рафта мавзўъи асосии тадқиқоти он ахлоқ дар шароити фаъолияти корӣ мебошад. Ба забони русӣ этикаи касбӣ бо номи профессионалная этика омўзонида мешавад.

Реклама

Загрузка...