Маводҳои Дарсӣ (тоҷикӣ) DURAHSHON.RU

TOP-10

Табрикот ба дӯст «Зодрӯз муборак!»

Тавсифнома (Характеристика)

Табрикот «Зодрӯз муборак!»

КОНСТИТУТСИЯИ (САРҚОНУНИ) ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

Табрикот ба падар «Зодрӯз муборак!»

Табрикнома ба 8 март

ТАРҶУМАИ ХОЛ

Китоби Тоҷикон. Б.Ғафуров

Максад, вазифа  ва накши фалсафа дар чомеа

Пайдоиши пул, зарурат ва моҳияти он

Новые лекции

Загрузка...

 • 2019-10-30Ахмедов Бахром

  Самт ва равияҳои танзими давлатии иқтисод (ДАВЛАТ ВА БОЗОР: МАСОИЛИ ТАНЗИМИ ИҚТИСОД)

  Тарзу услуб ва механизми танзими иқтисод ягонаю ҳамаро фарогиранда ва шахшудамонда намебошанд. Онҳо вобаста ба шароитҳои таърихӣ, сирати низомҳои иқтисодӣ, шаклҳои моликият, рушди иқтисод, дараҷа ва сатҳи пешрафти илму техника, технология, сиёсати иқтисодию иҷтимоӣ, қувваҳои сиёсӣ, ташаккули муносибатҳои бозорӣ ва ғайра хархела ташкил карда мешаванд.

 • 2019-10-30Ахмедов Бахром

  Шакл ва усулҳои танзими давлатии иқтисод (ДАВЛАТ ВА БОЗОР: МАСОИЛИ ТАНЗИМИ ИҚТИСОД)

  Иқтисодиёт таърихан тибқи ду усул: усули танзими ғайридавлатӣ (бозорӣ) ва давлатӣ сурат мегирад. Танзими ғайридавлатӣ аз ҷониби субъект ва агентҳои алоҳидаи иқтисодӣ - ширкат ва фирмаҳо перомуни тақсими бозори фурӯш ва ташаккули нархҳо, ҳавзаи тиҷорат, савдои яклухту чакана, бирҷаҳои молию пулӣ, музояда, намоишгоҳҳо, низоми иттилоотӣ, асъор ба роҳ монда мешавад.

 • 2019-10-28Ахмедов Бахром

  Навъ ва омилҳои рушди иқтисод (РУШДИ ИҚТИСОД, ОМИЛ ВА ТАМСИЛАҲОИ ОН)

  Рушд ба амсоли оинаест, ки акси иқтисоди миллӣ дар он ниҳон мегардад. Маҳз аз дараҷа ва суръати афзоиши он давраҳои рушди низомҳои иқтисодӣ байни худ аз ҳам ҷудо карда шуда, мамлакатҳо, минтақаю ноҳияҳо чун тараққикарда, инкишофёбанда, қафомонда, дар ҳолати касодию рукуд боқимонда ва ғайра пазируфта мешаванд.

 • 2019-10-28Ахмедов Бахром

  Самара ва оқибатҳои иҷтимоии рушди иқтисодӣ (РУШДИ ИҚТИСОД, ОМИЛ ВА ТАМСИЛАҲОИ ОН)

  Чи тавре ки аз бобҳои пештара эҳсос намудем, МУМ, МУД ва даромади миллӣ аз ду ҷанба - арзиш ва натура (яъне шакли ҷисмӣ ё худ моддӣ) ба эътибор гирифта шуда, ҳисобу китоб карда мешаванд. Аз ин нигоҳ, рушди иқтисод ҳамчун нишондиҳандаи тақвиятбахши ҳаҷми умумӣ ва суръати афзоиши МУМ, МУД, ДМ низ аз ду нуқтаи назар - арзишӣ (пулӣ) ва ҷисмӣ (натуралӣ, моддӣ) тақсимбандӣ карда мешавад.

 • 2019-10-28Ахмедов Бахром

  Шакл ва намудҳои андӯхт (САРМОЯГУЗОРӢ ВА АНДӮХТ)

  Дар амалияи хоҷагидорӣ андӯхт дар шаклҳои гуногун: андӯхти истеҳсолӣ, ғайриистеҳсолӣ, заҳираҳои истеҳсолӣ ва ғайриистеҳсолӣ, андӯхти исмӣ (номиналӣ), воқеӣ (реалӣ), андӯхти марказонида ва ғайри марказонидашуда, андӯхти инфиродӣ, ҷамъиятӣ ва ғайра баромад мекунад.

 • 2019-10-28Ахмедов Бахром

  Андӯхт, моҳият ва сарчашмаҳои ташаккули он (САРМОЯГУЗОРӢ ВА АНДӮХТ)

  Моҳият ва сарчашмаҳои ташаккули андӯхт. Классикони иқтисоди сиёсӣ (А.Смит, Д.Рикардо, К.Маркс) оид ба андӯхт, ҳамчун сарчашмаи таҳрикдиҳандаи истеҳсолоти ҷамъиятӣ. Андӯхт. Сарчашмаҳои андӯхт дар сатҳи микроиқтисод. Шакл ва намудҳои андӯхт. Андӯхти истеҳсолӣ, ғайриистеҳсолӣ, исмӣ ва воқеӣ. Фонди андӯхти истеҳсолӣ. Меъёри андӯхти истеҳсолӣ.

 • 2019-10-28Ахмедов Бахром

  Ҳадди майл ба истеъмол ва пасандоз (ИСТЕЪМОЛ ВА ПАСАНДОЗ)

  Дар адабиёти муосири иқтисодӣ ду навъи миёнаи майл: майли миёнаи пасандоз ва майли миёнаи истеъмолро фарқ мекунанд. Вазни қиёсии хар як шакл ва намуди даромаде, ки ба мақсади истеъмол нигаронида мешавад, майли миёнаи истеъмол (APS) ва агар ба максади пасандоз истифода гардад, майли миёнаи пасандоз (АРС) номида мешавад.

 • 2019-10-28Ахмедов Бахром

  Пасандоз, моҳият ва омилҳои муайянкунандаи он (ИСТЕЪМОЛ ВА ПАСАНДОЗ)

  Аз бахшҳои гузашта бармеояд, ки даромад дар сатҳҳои гуногуни хоҷагии халқ (шахси алоҳида, оила, гурӯҳ, корхона, соҳа, ноҳия, давлат...) ташкил меёбад. Он вобаста ба дархост ва эҳтиёҷҳои субъектҳои иқтисодӣ ба ду қисм: истеъмол ва пасандоз (андӯхт) ҷудо мешавад.

 • 2019-10-28Ахмедов Бахром

  Истеъмол, шакл ва омилҳои муаӣянкунандаи он (ИСТЕЪМОЛ ВА ПАСАНДОЗ)

  Аз нигоҳи сирати истифодаи неъматҳо истеъмол ҳамчун истеъмоли неъматҳои моддӣ ва истеъмоли хадамот сурат мегирад. Аз нуқтаи назари тарзи истифода (тарзи қонеъ гардонидани талабот) он ҳамчун истеъмоли фардӣ ва коллективӣ (гурӯҳӣ) баромад мекунад.

Реклама

Загрузка...